+48 607-884-867 Jan Mądry biuro@elka-osk.pl

Regulamin szkolenia

Regulamin szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem w zakresie kat. B prawa jazdy
 

Postanowienia początkowe
 

§1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) osobie szkolonej rozumie się przez to osobę, ubiegającą się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem
w zakresie kat. B prawa jazdy i rozpoczynającą szkolenie w OSK ELKA;
2) OSK ELKA (Ośrodek Szkolenia Kierowców ELKA) rozumie się podmiot prowadzący szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem w zakresie kat. B prawa jazdy, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców pod numerem ewidencyjnym 00850862.

 

Warunki przystąpienia do szkolenia
 

§2. Przed rozpoczęciem szkolenia osoba szkolona zobowiązana jest do poinformowania OSK ELKA o numerze identyfikującym profil kandydata (PKK) na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym.

§3. Osoba szkolona może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, tj. 18 lat, wymaganego od kierującego pojazdem objętego uprawnieniem w zakresie kat. B

§4. Nie może być szkolona osoba:
1) niespełniająca wymagań, o których mowa w art. 2 i 3;
2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
3) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
4) nieposiadająca orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

 

Formy szkoleń
 

§5. Szkolenie osoby szkolonej przeprowadzane jest jako:
1) szkolenie podstawowe – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego w zakresie kategorii B prawa jazdy;
2) szkolenie uzupełniające – przeprowadzane na wniosek osoby, która ukończyła szkolenie podstawowe.

§6.1. OSK ELKA przed przyjęciem na szkolenie podstawowe lub uzupełniające wydaje osobie szkolonej kartę przeprowadzonych zajęć
w części teoretycznej albo praktycznej – jeżeli zakres szkolenia obejmuje wyłącznie zajęcia praktyczne.
2. Przeprowadzenie poszczególnych zajęć w ramach szkolenia jest potwierdzane w karcie przeprowadzonych zajęć każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęcia i osobę szkoloną.

§7. Szkolenie podstawowe przeprowadza się zgodnie ze szczegółowym programem szkolenia kandydatów na kierowców określonych w załączniku nr 1.

§8. Szkolenie podstawowe odbywa się w formie kursu i obejmuje:
1) część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń;
2) część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, przeprowadzaną na placu manewrowym, w ruchu miejskim,
w ruchu poza obszarem zabudowanym;
3) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane dalej egzaminem wewnętrznym.

§9.1. Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor w porozumieniu z tą osobą.
2.Minimalna liczba godzin dla zajęć zakresie:
1) części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 30 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B, przy czym godzina równa się 45 minutom;
2) części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 30 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B, przy czym godzina równa się 60 minutom.

§10. Zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia rozpoczynają się po przeprowadzeniu zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia.

§11.1. Egzamin wewnętrzny, o którym mowa w art. 8 pkt 3, jest przeprowadzany odpowiednio po ukończeniu zajęć
w zakresie części teoretycznej i praktycznej przez instruktora wyznaczonego przez kierownika OSK ELKA.
2. Egzamin wewnętrzny składa się z części:
1) teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego;
2) praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.
3. Pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia jego uzyskania.
4. Zakres części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczba pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny części teoretycznej egzaminu wewnętrznego oraz czas jego przeprowadzenia są zgodne ze sposobem przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego.
5. Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny oraz czas trwania, z zastrzeżeniem ust. 6, są zgodne ze sposobem przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego.
6.W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego zadania egzaminacyjne, bez względu na liczbę popełnionych błędów, z wyjątkiem przypadku, gdy zachowanie osoby szkolonej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.
7.W trakcie części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor wypełnia arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego i wyszczególnia w nim błędy popełnione przez osobę szkoloną.
8.W przypadku zakończenia egzaminu wewnętrznego z wynikiem negatywnym instruktor prowadzący ustala wraz
z osobą szkoloną, na podstawie wypełnionego arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego, dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.
9.Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego podpisują instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor który prowadził szkolenie i osoba szkolona.

§12.1. OSK ELKA wydaje osobie szkolonej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, jeżeli osoba ta
1) uczestniczyła:
a) w minimum 80% przewidzianych w programie zajęciach w zakresie części teoretycznej, o których mowa w art.8 pkt 1;
b) we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach w zakresie części praktycznej, o których mowa w art.8 pkt 2.
2) uzyskała pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w art. 8 pkt 3;
3) uiściła całkowitą opłatę, o której mowa w art. 15.1, za szkolenie.
2.Zaświadczenie, o którym w ust. 1, podpisuje kierownik OSK ELKA.

§13.1. Szkolenie uzupełniające przeprowadza się w zakresie ustalonym przez osobę szkoloną i kierownika OSK ELKA, na podstawie szczegółowego programu szkolenia, o którym mowa powyższym punkcie.
2. Liczba godzin zajęć w zakresie części teoretycznej lub praktycznej ustalana jest indywidualnie dla każdej osoby szkolonej na podstawie posiadanej wiedzy i umiejętności ocenionych przez instruktora.

§14. 1. W przypadku przerwania szkolenia przez osobę szkoloną kierownik OSK ELKA podkreśla i podpisuje kartę przeprowadzonych zajęć po ostatniej wpisanej pozycji.
2.Osoba szkolona zachowuje kartę przeprowadzonych zajęć, a OSK ELKA załącza jej kopię do prowadzonej dokumentacji.
3.Kierownik OSK ELKA przesyła w postaci elektronicznej właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy informację o przerwaniu szkolenia przez osobę szkoloną w celu udostępnienia przez ten organ profilu kandydata kierowcę kolejnemu podmiotowi prowadzącemu szkolenie dla tej osoby.

 

Opłaty za szkolenia
 

§15.1. Cena szkolenia podstawowego, o którym mowa w art.5 pkt 1, ustala kierownik OSK ELKA wraz z osobą szkoloną przed rozpoczęciem szkolenia w oparciu o aktualną ofertę promocyjną, stanowiącą załącznik nr 2.
2. Cena szkolenia podstawowego podana przy rozpoczęciu kursu nie ulegnie zmianie w czasie trwania szkolenia.
3. Cena szkolenia podstawowego obejmuje minimalną ilość godzin zajęć, o których mowa w art. 9 ust. 2.
4. Każda dodatkowa godzina, ponad minimalną ilość godzin, o których mowa w art. 9 ust.2, dla osób szkolonych uczestniczących w szkoleniu podstawowym OSK ELKA wynosi:
1) 65 zł/godz. w zakresie części praktycznej szkolenia podstawowego;
2) 40 zł/godz. w zakresie części teoretycznej szkolenia podstawowego.

§16. Cena szkolenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 5 pkt 2, wynosi:
1) 40 zł/godz. w zakresie części teoretycznej;
2) 65 zł/godz. w zakresie części praktycznej, z zastrzeżeniem:
a) 65 zł/godz. dla osób szkolonych uczestniczących w szkoleniu podstawowym prowadzonym przez OSK ELKA;
b) 65 zł/godz. dla osób szkolonych nieuczestniczących w szkoleniu podstawowym prowadzonym przez OSK ELKA przy jednorazowym wykupieniu minimum 10 godzin.

§17.1. Opłata za szkolenie z zakresu części teoretycznej powinna być uiszczana:
1) nie później niż na pierwszej godzinie w przypadku szkolenia podstawowego w wysokości 100zł;
2) nie później niż przed bieżącą godziną w przypadku szkolenia uzupełniającego.
2. Opłata za szkolenie w zakresie części praktycznej powinna być uiszczana nie później niż przed bieżącą godziną.

§18.1. Obowiązkiem osoby szkolonej jest obecność podczas uzgodnionego z instruktorem terminu zajęć.
2. W przypadku nieobecności koszt zaplanowanych zajęć wynosi:
1) 100 zł za szkolenie podstawowe w zakresie części teoretycznej niezależnie od ilości nieobecności
w przewidzianych w programie zajęciach, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a;
2) 40 zł/godz. w zakresie części teoretycznej szkolenia uzupełniającego;
3) 65 zł/godz. w zakresie części praktycznej szkolenia;
3. Umówione zajęcia w zakresie części praktycznej można odwołać po wcześniejszym powiadomieniu najpóźniej do godz. 8.00 dnia poprzedniego.

§18. W przypadku rezygnacji osoby szkolonej ze szkolenia, rozliczenie niepełnego kursu wynosi:
1) w zakresie części teoretycznej:
a) 200 zł w przypadku rozpoczęcia szkolenia podstawowego, niezależnie od uczestnictwa w przewidzianych
w programie zajęciach;
b) 40 zł/godz. za każdą wykorzystaną godzinę w przypadku szkolenia uzupełniającego.
2) w zakresie części praktycznej:
a) 65 zł/godz. za każdą wykorzystaną godzinę w zakresie zajęć praktycznych szkolenia.

 

Dodatkowe opłaty
 

§21. OSK ELKA nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe opłaty związane z uzyskaniem uprawnienia do kierowania pojazdem w zakresie kategorii B prawa jazdy.
§22. Dodatkowe opłaty obejmują:
1) koszt wykonania kolorowej fotografii 3,5 x4,5 cm;
2) 100 zł badanie lekarskie;
3) 30 zł egzamin w zakresie części teoretycznej i 140 zł w zakresie części praktycznej przeprowadzany przez WORD Zielona Góra (według http://www.zgora.wordy.pl/index.php?id=331&lng=pl);
4) 100,50 zł opłata ewidencyjna i opłata za wydanie prawa jazdy uiszczana w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce (według http://bip.zielonagora.pl/system/obj/33456_aw5_03092013.pdf);
§23. Wysokość i zmiana wysokości dodatkowych opłat jest niezależna od OSK ELKA.
§24.1. OSK ELKA oferuje zajęcia praktyczne na placu manewrowym w WORD Zielona Góra za dodatkową opłatą
w wysokości 50 zł/godz. opłaty za użytkowanie placu manewrowego na terenie WORD Zielona Góra.
2. Godzina obejmująca szkolenie na terenie WORD Zielona Góra może być wykorzystana z czasu planowego szkolenia lub wykupiona jako dodatkowa.

 

Wyposażenie OSK ELKA
 

§25. Samochodem szkoleniowym jest Kia Rio wyposażona technicznie jak samochody egzaminacyjne w WORD Zielona Góra.
§26. OSK ELKA dysponuje biurem, salą lekcyjną oraz placem manewrowy znajdującym się przy ul. Urszuli 3
w Zielonej Górze.

 

Postanowienia końcowe
 

§27. OSK ELKA zastrzega sobie ustalenia indywidualnie miejsca spotkania zajęć praktycznych z osobą szkoloną. Możliwy jest dojazd, po wcześniejszym ustaleniu z instruktorem OSK ELKA, do miejsca zamieszkania osoby szkolonej na terenie Zielonej Góry.
§28. Niniejszy regulamin powstał w oparciu o akty prawne tj. Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 nr 30, poz. 151, z późn. zm) oraz Rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U z 2012 poz. 1019)
§29.1. Osoba szkolona została poinformowana o Regulaminie i dostępności niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.elka-osk.pl lub w miejscu rozpoczęcia szkolenia.
2. Przystępując do szkolenia osoba szkolona akceptuje Regulamin OSK ELKA.
3. OSK ELKA zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności podania przyczyn
w trakcie trwania szkolenia.
4. Niniejszy Regulamin jest własnością autorską OSK ELKA.
5. Zabrania się całkowicie kopiowania, rozpowszechniania na użytek własny (nie dotyczy osób szkolonych na użytek własny), wykorzystywania niniejszego Regulaminu do celów komercyjnych.
6. Regulamin objęty prawami autorskimi oraz Konwencją Berneńską.
7. Wszelkie materiały zawarte na stronie internetowej http://www.elka-osk.pl są objęte prawami autorskimi OSK ELKA.